Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PureSquare V.O.F.

 • 1 Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

(1) Voor al jouw tegenwoordige en toekomstige bestellingen gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden van PureSquare V.O.F. (hierna ook te noemen: “PureSquare” en “ons”).

(2) Alle informatie die je (hierna ook te noemen “besteller”) tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag je verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.

(3) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden voor wat overeenkomsten met toekomstige werking te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij je van tevoren op de hoogte stellen en je wijzen op jouw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer je niet binnen twee (2) maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als je tegen de wijziging protesteert, behoud je het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn kosteloos op te zeggen.

 • 2 Contractopzegging; niet-bindende informatie, afgiftehoeveelheden en -restricties

(1) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als PureSquare gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PureSquare niet.

(2) Een geldig koopcontract tussen PureSquare en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door PureSquare als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door PureSquare beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. PureSquare kan deze offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan PureSquare op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de offerte ontstaat er een claim op de levering van de bestelde waren. Wij zullen de ontvangst van jouw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar ons acceptatiebewijs kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden.

(3) Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers binnen België en Nederland.

(4) De inhoud van deze website, met inbegrip van logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom.

(5) PureSquare verkoopt geen producten aan kinderen onder de achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, is toestemming van de ouder of voogd nodig.

 • 3 Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten

(1) Onderstaande informatie betreft het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten.

(2) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de eerste PureSquare Box.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier onderaan deze Algemene Voorwaarden, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als je van je herroepingsrecht gebruikmaakt, dien je wel te betalen voor de boxen die tijdens deze veertien dagen al zijn besteld door PureSquare. PureSquare stelt de boxen samen op vrijdag. Om levering van de volgende PureSquare Box te voorkomen, moet je achtenveertig (48) uur vóór de besteldag (dus uiterlijke dinsdagavond vóór 23.59 uur) gebruik maken van je herroepingsrecht. Doe je dat niet dan zijn de producten voor de PureSquare Box al besteld en ontvang je deze nog eenmalig en betaal je daar ook voor. Je kunt gebruik maken van het herroepingsformulier, zie artikel § 13.

(3) Als je herroept, hoef je de ontvangen PureSquare Box niet terug te sturen.

 • 4 Contractduur, opzegging, automatische verlenging
 1. Opzegging

(1) De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het maandelijks afleveren van de PureSquare Box, te allen tijde opzeggen. Indien je op woensdagavond vóór 23.59 uur opzegt, ontvang je onmiddellijk vanaf dat moment geen PureSquare Box meer. Doe je dat niet, dan zijn de producten voor de PureSquare Box al besteld en ontvang je nog eenmalig een PureSquare Box thuis waar je ook voor betaalt. Daarna zal de opzegging definitief in werking treden.

(2) De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen. Wij raden je echter wel aan om op woensdagavond vóór 23.59 uur op te zeggen, indien je in de week daarop direct geen PureSquare Box meer wenst te ontvangen;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als waarop ze zijn aangegaan; daarnaast kun je altijd opzeggen via de klantendienst, je online account, post en email.

(3) Indien de consument op woensdagavond vóór 23.59 uur opzegt, eindigt het lidmaatschap direct en worden er geen PureSquare Boxen meer gestuurd, en geen bedragen meer in rekening gebracht. In het geval van een opzegging na woensdagavond wordt het bedrag van een reeds bestelde PureSquare Box bij de consument nog in rekening gebracht. Daarna treedt de opzegging in werking.

 1. Verlenging

(1) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd.

(2) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het maandelijks afleveren van de PureSquare Box, kan te allen tijde worden opgezegd. Er kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

 • 5 Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; voorbehoud van eigendomsrecht; overdrachtsrisico; onderbreking van bezorging

(1) Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van honderd (100) % van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen tenzij anders overeenkomen bij een persoonlijke offerte. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

(2) Wij bezorgen overal in België en Nederland.

(3) Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de tiende (10) dag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

(4) Je bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke m.b.t. acceptatie.

(5) Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

(6) Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

(7) Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform [alinea 4], behouden wij eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

(8) Je kunt op elk moment een levering laten uitvallen door de levering te pauzeren. De mededeling over het pauzeren moet altijd uiterlijk woensdagavond vóór 23.59 uur plaatsvinden indien je de levering van de daarop volgende week wilt pauzeren.

 • 6 Garantie

(1) Hier geldt de wettelijke garantie.

 • 7 Prijzen en verzendkosten; geldigheid; betaling; afrekening; terughouding

(1) Prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij anders overeengekomen, inclusief verzendkosten naar België.

(2) De vorderingen van PureSquare V.O.F. zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.

(3) Voor betaling kun je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

(4) Je hebt alleen recht op compensatie als je tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht ben je alleen in zoverre bevoegd als je tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

 • 8 Aansprakelijkheid van PureSquare, plichten van de besteller

(1) PureSquare is aansprakelijk in het geval van schade voor de besteller(s) ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door plichtverzuim van PureSquare of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan, (b) conform het productaansprakelijkheidsrecht, uit de overname van een garantie of vanwege een opzettelijke dwaling (c) wanneer PureSquare of zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel met opzet of door grove nalatigheid bijdragen aan de schade en/of (d) wanneer de schade door het niet nakomen van een verplichting door PureSquare ontstaan is, wanneer het nakomen ervan voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de besteller regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht).

(2) PureSquare is tot onbegrensde hoogte aansprakelijk in de gevallen beschreven in alinea (1), letters (a), (b) en/of (c) en (d).

(3) In gevallen niet genoemd in alinea (1) is PureSquare, onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten van aansprakelijkheid.

(4) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorafgaande alinea’s gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van PureSquare

(5) De besteller is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

 • 9 Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

 

 • 10 Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

(1) Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Belgische/ Nederlands consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn de rechtbanken van Hasselt, afdeling Limburg (België) bevoegd, ingeval het Vredegerecht bevoegd is dan zal dit het Vredegerecht te Hasselt, tweede kanton zijn.

(2) Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

(3) Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

 • 11 Klachtenbeleid

Kwaliteit staat bij PureSquare hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen PureSquare hanteren wij een klachtenbeleid welke te raadplegen is op onze website. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

 • 12 Herroepingsrecht

Je hebt altijd het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de PureSquare Box fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons:

 • PureSquare V.O.F.
 • Leemstraat 50
 • 3582 Koersel
 • E–mail: info@puresquare.eu

via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken..